Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 geldt voor alle organisaties, binnen de EU, die persoonsgegevens verwerken, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Mulders Bouw- en Projectmanagement is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. Deze verantwoordingsplicht houdt o.a. ook in dat, d.m.v. een register, aangetoond dient te worden dat wordt gehandeld, in overeenstemming met het gestelde in de AVG.

Contactgegevens

Mulders Bouw – en Projectmanagement

Van Beeklaan 43

3829 AT Hooglanderveen

06 – 28 26 74 01

Welke persoonsgegevens en met welk doel kunnen deze gegevens verzameld/verwerkt worden Mulders Bouw- en Projectmanagement verwerkt uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft.

Gegevens

 • Voor de hand liggende ‘gewone’ gegevens (gebaseerd op een wettelijke -AVG- grondslag) zijn b.v.  naam,- adres,- woonplaats,- telefoonnummers,- postcode,- BSN-nummer,- E-mailadres,-afschriften van vak/schooldiploma’s,- KVK en overige (vak-/beroepsgerichte) certificaten,- Bank (betaal-)rekeningnummers en ook afspraken van/met klanten kunnen worden verzameld, vastgelegd, opgeslagen, bijgewerkt, gebruikt, afgeschermd, gewist of vernietigd worden, al dan niet via geautomatiseerde procedés.
 • Voor bijzondere persoons- en strafrechtelijke gegevens zoals o.a. ras, godsdienst, politieke opvattingen, gezondheid en strafrechtelijk verleden mogen door Mulders Bouw- en   Projectmanagement NIET worden verwerkt, tenzij daarvoor in de Wet een uitzondering is/wordt gemaakt.

Doel

Mulders Bouw- en Projectmanagement verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen, als dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Voor facturatie van onze goederen en diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mulders Bouw- en Projectmanagement neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Mulders Bouw- en Projectmanagement) tussen zit.

Mulders Bouw- en Projectmanagement gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

E-mailprogramma’s zoals Outlook, Apple Mail, MS Office (Word, Excel, PowerPoint) en Acrobat PDF.

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard

Mulders Bouw- en Projectmanagement bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld en verwijdert de gegevens daarna uit het systeem.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor uw persoons- en bedrijfsgegevens: maximaal vijf jaar na beëindiging van de factuurrelatie.

Voor E-mailberichten (als niet eerder verwijderd): één jaar offline beschikbaar in de mailsoftware.

Het beveiligen van uw persoonsgegevens

Mulders Bouw- en Projectmanagement neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn/worden of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Ondanks alle voorzogsmaatregelen en controles is het overdragen van deze gegevens via internet/e-mail of het elektronisch opslaan van deze gegevens nooit 100 % veilig.

In dit verband kan Mulders Bouw- en Projectmanagement geen sluitende garantie, op de veiligheid van de verwerkte gegevens, bieden.

Datalekken

Mulders Bouw- en Management zal bij gestolen persoonsgegevens en/of als er een laptop met gegevens zoekgeraakt is, binnen 72 uur, deze datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bovendien wordt de betrokkene geïnformeerd over deze datalek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze gegevens te laten corrigeren of te verwijderen.
 • Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mulders Bouw- en Projectmanagement.
 • Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde, organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek, om gebruik te maken van voornoemde rechten, door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

 • Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
 • Mulders Bouw- en Management verwerkt geen gegevens van minderjarigen, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Als u ervan overtuigd bent dat zonder toestemming gegevens over een minderjarige zijn verwerkt, neem dan contact met ons op zodat deze informatie verwijderd wordt.

U heeft bovendien, te allen tijde, de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Delen van persoonsgegevens met derden

Mulders Bouw- en Projectmanagement verstrekt uitsluitend personeels- en/of bedrijfsgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Mulders Bouw- en Projectmanagement gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Verwijzingen naar websites:

 • Algemene Verordening Personeelsgegevens (AVG): http://www.Algemene Verordening Gegevensbescherming.nl
 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP): http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl